Česky English Deutch

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti GLOBAL RECYCLING a.s., sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4,
IČ: 24672394, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1617,
internetová adresa: www.globalrecycling.cz


1. Rozsah a termíny


1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení (dále také jen jako „VOP“) se uplatní
zejména pro smluvní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, přepravní smlouvy či
obdobné smlouvy, pokud to ujednání nebo jejich povaha připouští.

1.2. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy sjednáno jinak, uplatní se tyto VOP pro
veškeré právní vztahy mezi společnosti GLOBAL RECYCLING a.s., IČ: 24672394, na straně jedné,
zpravidla jako prodávající, zhotovitel či přepravce (dále jen jako „prodávající) a na straně druhé (nikoli
jako spotřebitel) druhý smluvník (dále zpravidla jen jako „kupující“ či „zákazník“).

1.3. Pokud se v těchto VOP mluví o kupní smlouvě, myslí se tím i jiné smlouvy, pokud to povaha
ustanovení a jejich užití na jiné smlouvy připouští.

1.4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást veškerých uzavíraných smluv, které na tyto podmínky
odkazují, a zejména smlouvy, jejímž předmětem je zboží představující sortiment společnosti GLOBAL
RECYCLING a.s.
, jak vyplývá z internetových stránek na adrese www.globalrecycling.cz.

1.5. Prodávající obchoduje výhradně na základě a v souladu s těmito VOP, přičemž s touto
skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny zejména při uzavírání konkrétní smlouvy
poskytnutím těchto VOP druhé straně a dále prostřednictvím internetových
stránek www.globalrecycling.cz.

1.6. Pohledávky druhé smluvní strany vůči prodávajícímu nelze bez souhlasu prodávajícího
postoupit.

1.7. Smluvní vztah se řídí právními předpisy České republiky, k řešení sporů jsou příslušné orgány
veřejné moci České republiky. Strany si sjednávají, že místně příslušným soudem pro řešení sporů je
Okresní soud v Olomouci, a pokud spor spadá do věcné působnosti krajského soudu, potom je místně
příslušný Krajsky soud Ostrava, pobočka v Olomouci.


2. Uzavření kupní a obdobné smlouvy


2.1. Kupní smlouvou se zavazuje prodávající odevzdat sjednané zboží kupujícímu a umožnit
kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a
zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu stanovenou podle aktuálního ceníku prodávajícího, případně
sjednanou v samotné kupní smlouvě.

2.2. Zbožím se v těchto VOP rozumí veškeré plnění poskytované prodávajícím kupujícímu podle
kupní smlouvy mezi nimi uzavřené.2

2.3. Kupní smlouva vzniká zejména přijetím objednávky (nabídky k uzavření kupní smlouvy)
kupujícího prodávajícím bez výhrad, případně s takovými odchylkami, které podstatně nemění
podmínky objednávky. Kupní smlouva může být uzavřena zejména písemně v listinné formě nebo emailem.

2.3.1. Za přijetí se považuje projev vůle, ze kterého je jasné, že prodávající objednávku
přijímá a chce být smluvně vázán, zejména výslovným souhlasem, zasláním faktury,
poskytnutí plnění dle smlouvy.

2.4. Vlastnosti a jakost zboží je vždy sjednána v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím. Pokud by nebyla kupní smlouva uzavřena v písemné formě, budou vlastnosti zboží mezi
stranami vyjasněny prostřednictvím komunikace e-mailem, přičemž i takto uvedené požadavky jsou
pro strany závazné.

2.5. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky kupujícího,
vyznačí prodávající tyto změny a odešle je kupujícímu k odsouhlasení. Souhlasí-li kupující s těmito
změnami, je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit prodávajícímu upravenou závaznou
objednávku. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k upřesnění
vlastností zboží, a to i v průběhu výroby zboží.

2.6. Na základě takto uzavřených smluv je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží v
ujednaném množství, jakosti a provedení a ve sjednané době.

2.7. Kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.

2.8. Obdobně se tato ustanovení použijí i na jiné než kupní smlouvy.


3. Cena, odměna a platební podmínky


3.1. Kupní cena je vždy sjednána v kupní smlouvě. Pokud nebude uzavřena kupní smlouva
v listinné písemné formě, je kupní cena sjednána buď na základě e-mailové korespondence, anebo
podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici k nahlédnutí na jeho internetových
stránkách www.globalrecycling.cz, v případě pochybností se má za to, že kupní cena je ujednaná ve
výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy u obdobných smluv uzavíraných prodejcem. Kupní
cena u zboží, kde to zákon ukládá se vždy navyšuje o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty podle
zákona č. 235/2004 Sb. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, není v kupní ceně zahrnuta
cena za přepravu zboží.

3.2. V případě místa plnění, které se nachází mimo sídlo prodávajícího, náleží prodávajícímu
v případě, že zajišťuje dopravu zboží úhrada za dopravu zboží do místa plnění (přepravné) po
kupujícím, a to ve výši ujednané nebo dle ceníku použitého dopravce, v případě pochybností ve výši
v době a místě uzavření smlouvy obvyklé.

3.2.1. Přepravné je splatné obdobně jako kupní cena zboží, a v případě, že kupní cena má být
zaplacena až při předání zboží v místě plnění je přepravné splatné před započetím přepravy,
dokud přepravné nebude zaplaceno, není prodejce či dopravce povinen přepravu provést.

3.3. Kupní cena je splatná bankovním převodem před datem dodání, či v hotovosti při odběru
zboží u prodávajícího, případně dopravci, pokud je zboží přepravováno kupujícímu na místo určení a
je tak mezi stranami ujednáno. Při opakovaném odběru zboží je možné na základě dohody mezi
smluvními stranami zaplacení kupní ceny na základě vystaveného daňového dokladu – faktury,
kterou je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání zboží.3

3.4. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícího uvedený ve
faktuře nebo zaplacením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Závazek kupujícího zaplatit kupní
cenu je splněn řádně a včas, jestliže je nejpozději v poslední den splatnosti celá částka připsána na
bankovní účet prodávajícího.

3.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo přepravného je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den
prodlení. Sjednaná a ani uhrazená smluvní pokuta nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu škody
vzniklé z porušení povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje a ani nevylučuje úroky z prodlení
v zákonné výši.

3.6. V případě, že zákazník je v prodlení (nesplnil řádně a včas dluh) s platbou kupní ceny či
přepravného, nemusí prodávající, a to i přes dříve potvrzenou objednávku zboží dodat.

3.7. Tato ustanovení se obdobně užijí na smlouvy, ve kterých kupní cena představuje odměnu za
určitý výkon či poskytnutí služby.


4. Dodání zboží


4.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, je místem plnění sídlo prodávajícího.

4.2. Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než sídlo prodávajícího, je prodávající
povinen zajistit nakládku zboží a jeho přepravu, kupující je pak povinen zajistit vyložení zboží. Volbu
způsobu přepravy a dopravy provede prodávající s ohledem na druh a charakter zboží. Náklady na
přepravu zboží, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, hradí kupující.

4.3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení
způsobem stanoveným v kupní smlouvě nebo v závazné objednávce kupujícího. Není-li v kupní
smlouvě sjednán zvláštní způsob zabalení nebo požadován kupujícím v jeho závazné objednávce,
odevzdá prodávající zboží zabalené způsobem obvyklým pro obdobné zboží podle zvyklostí.

4.4. Prodávající je povinen dodat zboží v době sjednané ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce.
Kupující je povinen ve sjednané době zboží převzít. Pokud není doba k převzetí sjednána ve smlouvě,
je povinen kupující převzít zboží do 3 dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzve. Spolu se zbožím
je prodávající povinen předat a kupující je povinen převzít veškeré doklady vztahující se ke zboží.

4.5. Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí, které
zabránily prodávajícímu splnit závazek a o dobu potřebnou k odstranění následků těchto překážek. Za
překážku způsobenou vyšší mocí se považuje zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje,
epidemie, karanténní opatření, stávka a výluka.

4.6. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím
v místě plnění a včas to oznámí kupujícímu. Včasností se rozumí nejkratší faktická možná doba pro
převzetí bez ohledu na jiné než běžné okolnosti.

4.7. Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem zaplacením celkové ceny zboží
kupujícím, ke zboží určeném jednotlivě až v momentu zaplacení celé kupní ceny a ke zboží určeného
podle druhu až k momentu zaplacení celé kupní ceny a dostatečného odlišení od jiných věcí téhož
druhu.

4.8. Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je sídlo prodávajícího, do
okamžiku odevzdání zboží prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem převzetí
zboží, resp. k okamžiku kdy mu bylo odevzdáno dle bodu 4.6.4

4.9. Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečí škody na zboží na
kupujícího okamžikem, kdy si kupující poprvé zboží mohl poprvé převzít.

4.10. Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místo než sídlo
prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravě prodávající. Na kupujícího přechází
toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě. Provedením nakládky zboží se věc
druhově určená považuje za dostatečně odlišenou od věcí stejného druhu.

4.11. V případě dodání zboží do jiného místa plnění, než je sídlo prodávajícího, je kupující povinen v
době dodání zboží zajistit převzetí zboží. Kupující je povinen předložit dopravci při dodání zboží kupní
smlouvu nebo potvrzenou objednávku. Nesplní-li kupující některou svou povinnost stanovenou
v tomto odstavci, je dopravce oprávněn zboží nevydat. Kupující je povinen v takovém případě uhradit
náklady spojené s takovýmto marným pokusem o dodání zboží.

4.12. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané době, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty
není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody takto vzniklé.

4.13. Prodávající je oprávněn odevzdat zboží kupujícímu před sjednanou dobou dodání a kupující je
povinen zboží převzít, neobsahuje-li smlouva nebo objednávka kupujícího jiné ujednání. O dřívějším
odevzdání zboží je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat. Prodávající je však
povinen zohlednit běžnou provozní dobu a režim kupující strany.

4.14. Kupující při převzetí zboží sepíše s prodávajícím nebo s dopravcem Dodací list, který bude
dokladem o převzetí zboží. Dodací list musí obsahovat zejména název, sídlo a IČ smluvních stran,
identifikaci smlouvy a zboží, datum převzetí a podpisy obou smluvních stran. Pokud Dodací list
kupující či třetí osoba, ke které se má plnit nepodepíší, není prodávající či dopravce povinen zboží
vydat.

4.15. Kupující je povinen zajistit, že osoby, které budou činit objednávky a přebírat zboží jsou
oprávněny zastupovat kupujícího alespoň ve smyslu § 430 občanského zákoníku. Prodávající je
oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží v zastoupení kupujícího za
osobu oprávněnou takto vystupovat v zastoupení kupujícího podle § 430 občanského zákoníku.

4.16. Kupujícího je povinen při převzetí zajistit prohlídku zboží a přesvědčit se o vlastnostech zboží a
jeho množství. Zjistí-li rozdíly ve vlastnostech zboží nebo množství zboží, poznamená tyto skutečnosti
na dodacím listě.

4.17. Prodávající je oprávněn pozdržet odevzdání zboží až do okamžiku, kdy kupující splní veškeré
finanční závazky po době splatnosti, které má vůči prodávajícímu, a to i z jiných smluvních vztahů
mezi subjekty této smlouvy. Je tedy oprávněn jednostranně využít zadržovací právo dle § 1395 a násl.
občanského zákoníku.

4.18. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje veškeré požadavky, které pro daný typ
zboží předepisují obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN a jiné závazné technické
požadavky na jeho zboží.


5. Práva z vadného plnění


5.1. Zboží má vady, nemá-li vlastnosti vyžadované kupujícím ve smlouvě, v objednávce,
příslušnými právními normami nebo jiné dokumentaci vztahující se ke specifikaci zboží, případě podle
§ 2095 a 2096 občanského zákoníku.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku předání.5

5.3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravcem při přepravě zboží, nesprávným
používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou. To neplatí, provádí-li dopravu
prodejce.

5.4. Kupující je povinen provést co nejdříve prohlídku zboží při jeho převzetí.

5.5. Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží při jeho převzetí, nebo bezprostředně poté,
kdy je mohl při prohlídce zjistit při zachování obvyklé pozornosti.

5.6. V případě, že si zákazník provádí montáž zboží vlastními silami, či třetí osobou, je povinen si
zboží při převzetí ihned prohlédnout ke zjištění zjevných vad, které ihned prodávajícímu oznámí. Za
poškození zboží při provádění montáže prodávající neodpovídá.

5.7. Kupující je při oznámení vady povinen prodávajícímu předložit fotodokumentaci dokládající
vadu a její projevy a důkladně popsat, jak se vada zboží konkrétně projevuje.

5.7.1. Jakmile nabyvatel (kupující) zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli
(prodejce) a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním
jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

5.8. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující, v případě vady zboží, právo na nápravu vady zboží,
dodání náhradního zboží nebo na dodání chybějícího množství zboží. Prodávající si vyhrazuje právo
rozhodnout, jakým způsobem odstraní vady zboží.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady zboží a oprávněnosti
reklamace. Prodávající oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace, zda reklamaci
uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu.

5.10. Pokud prodávající reklamaci uzná, je povinen reklamované vady na vlastní náklady odstranit.
Znovu dodané zboží je povinen kupující převzít. Na předání znovu dodaného zboží se obdobně použijí
ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP o předání zboží.

5.11. Kupní strana nese náklady na uplatnění vad plnění sama, pokud prodávající shledá, že vada na
zboží zde není, v opačném případě může kupující požadovat po prodávajícím náhradu nutně
vynaložených nákladů pro uplatnění vady.


6. Odstoupení od smlouvy


6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
kupujícím.

6.2. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:
• prodlení kupujícího s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delší než 15 dnů po jejich
  splatnosti,
• prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 30 dnů,

6.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Účinky odstoupení nastávají
okamžikem doručení druhé smluvní straně, může být uskutečněno pouze na základě emailové
korespondence.

6.4. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků do 30
dnů od odstoupení od smlouvy.6

6.5. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároků na náhradu škody anebo na smluvní
pokutu.


7. Závěrečná ustanovení


7.1. Jestliže je ve smlouvě nebo v těchto VOP stanovena pro nějaké právní jednání písemná
forma, tato forma je zachována provedením tohoto právního jednání i prostřednictvím e-mailu nebo
doporučeným dopisem.

7.2. V případě doručování jakýchkoli písemností podle smlouvy nebo těchto VOP platí, že
doručeno bylo nejpozději 3. den po odeslání písemnosti na adresu sídla, místa podnikání nebo
bydliště druhé smluvní strany, kterou tato strana sdělila při uzavření kupní smlouvy či jakékoli jiné
smlouvy. Při zaslání e-mailu se považuje písemnost za doručenou v době obvyklé po jejím odeslání při
využití internetu.

7.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebo přístupné, zejména pak o
obchodních tajemstvích, výrobních postupech a metodách činnosti druhé smluvní strany.

7.4. Tyto VOP se vztahují obdobně i na další typy smluv, které budou kdykoli v budoucnu uzavřeny
mezi prodávajícím a kupujícím.

7.5. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho
oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho
platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, úpadku či hrozícího úpadku.
V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči
kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl.
Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

7.6. Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy nebo
z těchto VOP se řídí českým právem, a to i v případě, že by kupující byl osobou se sídlem, místem
podnikání či bydlištěm v zahraničí.

7.7. Práva a povinnosti smluvní stran těmito VOP neupravená se řídí občanským zákoníkem.

7.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními těchto VOP a kupní smlouvy v plném rozsahu.

7.9. Případná neplatnost některého ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP nemá za následek
neplatnost ostatních ustanovení.


8. Ochrana osobních údajů, jejich správa, zpracování a poučení o právech


8.1. Ustanovení bodu 8. upravují povinnosti a práva vyplývající z nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů
) spolu s vnitrostátní úpravou podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů
, ve znění pozdějších předpisů.

8.1.1. Správcem a zpracovatelem (dále jen jako „správce“) osobních údajů poskytnutých je
společnost GLOBAL RECYCLING a.s., sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČ:7
24672394, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1617, internetová adresa
obsahující kontakty na správce: www.globalrecycling.cz.

8.2. Smluvník, případně fyzická osoba jej zastupující, případně jiná osoba, jejíž osobní údaje jsou
ve smlouvě uvedeny (dále také jako „subjekt údajů“):

Bere na vědomí zpracování osobních údajů a v případě, že je jeho souhlas vyžadován tak i souhlasí se
zpracováním těchto svých a případně osobních údajů třetí osoby, který není stranou smlouvy, a to v
rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty
(e-mailová adresa), datum
narození či rodné číslo, telefonní číslo a případně i identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále
vše vyjmenované jen jako „osobní údaje“)
.

Poskytnutím údajů o třetí osobě má správce za to, že je zákazník oprávněn tyto údaje poskytnout a
případně udělit souhlas s jejich užitím.

Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a potvrzuje správnost a pravdivost
uvedených údajů, avšak bez uvedení nutných údajů (identifikace jednající osoby) by nemohlo dojít ke
vzniku smluvního vztahu a naplnění povinností zaměstnavatele plynoucí ze zákona a s vůlí subjektu
osobních údajů uzavřít smluvní vztah se stávají tyto osobní údaje poskytované povinně.

Bere na vědomí zpracování osobních údajů správcem, a to pro účely jednání o uzavření smlouvy,
realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, oprávněných zájmů příslušného správce
a třetí strany a pro dodržení právní povinnosti správce.

8.2.1. Souhlasí s využitím emailové adresy pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a
nabídek. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, a to prostou odpovědí na email, ze kterého mu
obchodní sdělení přišlo případně na kontakt, který je v obchodním sdělení uveden. Tento
souhlas není podmínkou uzavření smlouvy.

8.2.2. Souhlasí s využitím telefonního čísla a emailové adresy ke komunikaci se správcem
ohledně plnění plynoucího ze smlouvy. Tento souhlas není podmínkou uzavření smlouvy.

8.2.3. Práva subjektu údajů
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má tyto práva:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména těmito způsoby:
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
c) práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu
nebo výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování,
d) vznést námitku proti zpracování,
e) právo na přenositelnost údajů,


je-li žádost subjektu údajů podle písmene a) nebo b) shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel
odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku).

Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o
vysvětlení a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je
informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování
osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného
zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování
činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu
údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace, příjemci, případně kategoriích příjemců.

8.2.7. Subjekt údajů má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo
jiný příslušný orgán veřejné moci k uplatnění a domožení se ochrany svých práv (k soudu).

8.2.8. Údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům správce za účelem
uskutečnění práv a povinností ze smlouvy, tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, případně
třetím osobám na základě zákona a pro splnění zákonné povinnosti.

8.2.9. Údaje a dokumenty s nimi spojené budou uchovány a zpracovány nanejvýše po dobu 5
let od uzavření smlouvy, resp. po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností a ochraně
svých práv. Toto se netýká emailu, který slouží k zasílání obchodních sdělení, zde je tento
údaj uchován a zpracováván do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas.

8.2.10. Správce bude zpracovávat osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

8.3. Správce zajišťuje takovou ochranu dat, aby nedošlo k zneužití osobních údajů nebo
náhodnému zpřístupnění, zejména fyzickými zámky, heslováním, šifrováním a omezeným přístupem
k osobním údajům jen pověřenými zaměstnanci.

8.4. Správce může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž subjekt údajů vyrozumí.

8.5. V případě, že subjekt údajů vyžaduje podrobnější informace ohledně svých práv, může je
nalézt přímo v právních předpisech uvedených v bodě 8.1.

 

Fakturační údaje

GLOBAL RECYCLING a.s.

Doudlebská 1046/8
140 00, Praha 4 - Nusle

Kontaktujte nás

Ing. Roman Zapletal

Tel.: +420 725 983 473
E-mail: zapletal@globalrecycling.cz